ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

érvényes: 2022.01.31.

 

A Szomód-Ker Kft (2896 Szomód, Akácfa u. 30), mint adatkezelő a https://bocinet.hu/ weboldal tulajdonosa, kezelője nagyon fontosnak tartja, hogy a honlapon regisztráltak személyes adatait a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje. Továbbá megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságos tárolását szolgálja.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a honlap működése során a birtokába került adatokat a törvényben meghatározott eseteken kívül harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

1.        Adatkezelési információk:

Adatkezelő: Szomód-Ker Kft.

            2896 Szomód, Akácfa u. 30

            adószám: 23356931-2-11

            cégjegyzéksz: 11-09-018566

e-mail: [email protected]

telefonszám: 06-30/964 8171

 

A webshop, a számlázó, a tárhely kezelő adatai megegyeznek az adatkezelő adataival.

 

2.        Fogalmak:

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

 

3.        A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a saját tulajdonában lévő informatikai eszközein / szerverén tárolja.

4.        Vonatkozó jogszabályok:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete alapján tájékoztatás és írásbeli hozzájárulás szükséges a személyes adatok kezeléséhez.

 

Jogalap: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik.

 

5.        Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, továbbá, olyan távközlési vagy informatikai eszközöket üzemeltet, amik a szolgáltatás nyújtása közben biztosítják a kezelt adatok biztonságát. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel elkövetett csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

 

6.        Az adatkezelés során Vásárlót megillető jogok

 

Amennyiben a vásárló jogaival élni kíván, az a vásárló azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek a vásárlóval szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Vásárlóról), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek a Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárló volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be lehet azonosítani.

Az vásárló kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszerből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem teljesül Ön felé kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatok nem törölhetők a rendszerből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

Helyesbítéshez való jog

Vásárló jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

Az adattörlés 14 munkanapon belül megtörténhet, ha azt írásban kéri a vásárló/felhasználó.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a vásárlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, amikor az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslatért a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

7.        Adatkezelés:

 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok garanciális és fogyasztóvédelmi ügyek esetében:

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

 

Tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Regisztráció:

 

Az adatkezelés helye: https://bocinet.hu

Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció webáruházban történő vásárláshoz.

Az adatfelvétel módja: online.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra is, hogy az adatok valódiságáért és pontosságáért minden felelősség a Vásárlót/Felhasználót terheli, mivel adatkezelő a megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatkezeléshez megadandó adatok megadása önkétes, a webáruház használata regisztrációhoz kötött és regisztráció nélkül is (vendég fiók) igénybevehető, de vásárlási szándékhoz az adatok megadása mindenképpen szükséges.

 

Időtartam: Az adatkezelő az adatokat visszavonásig kezeli (az regisztrációtól számított 5 év). Abban az esetben az adatkezelés megszűnik, ha az érintett kéri adatai törlését. Az adattörlés 14 munkanapon belül megtörténhet, ha azt írásban kéri a vásárló/felhasználó.

 

Kezelt adatok: felhasználónév, név, számlázási cím, adószám, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám,

Adatok forrása: a felhasználótól a regisztrációhoz szükséges személyes adatok,

Adatadók: a webáruházban vásárlók,

Az adatok megismerésére jogosult személyek az adatkezelő munkatársai.

 

Vásárlás, számlázás szállítás:

Az adatkezelés helye: https://bocinet.hu

Az adatkezelés célja: honlapon keresztül a webáruházban történő vásárláshoz. Elektronikus szerződés alapján történő termék értékesítés, számlázás, kiszállítás és az ezzel kapcsolatos további ügymenet.

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Kezelt adatok: név, számlázási cím, adószám, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám,

Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a kiállítást követő 8 évig kell megőrizni.

Az adatadók köre: webáruházban vásárlók,

Az adatok megismerésére jogosult személyek az adatkezelő munkatársai.

Adattovábbitások:

Név: Lotte Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi u. 112.

Adattovábbítás jogalapja: Vásárló csomagjának házhoz szállítása Magyarország egész területén a GLS General Logistics Systems rendszerén belül.

Adattovábbítás módja: elektronikus,

 

8.        Weboldal látogatók és hirdetések

A weboldalunk html-kódja az Adatkezelőtől független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

Továbbá weboldaunk használja a Google hirdetéseit és Google Termékek szolgáltatását, (Google AdWords, Google Merchant Center) így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen követéseket például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait

Az adatkezelés célja: fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés Elérhetőségük: https://ads.google.com/ és https://merchants.google.com/

 

Az adatkezelés céljának leírása: a weboldalt látogatók mind hatékonyabb és célcsoportra szabott informálása az oldal működése közben, a látogatók viselkedéséről szerzett információk alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 nap.

Adatfajták: IP cím, dátum és időpont, a meglátogatott oldalak címe és a közöttük történő átlinkelések útvonala, a látogató földrajzi elhelyezkedése, a látogató operációs rendszerének típusával és böngészőjének fajtájával és a böngésző eszköz fajtájával kapcsolatos adatok

 

Az adatfelvétel módja: automatikus (online)

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató-, a cookie-kezelést jóváhagyó valamennyi Felhasználó.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Megjegyzés: az adatkezelés során gyűjtött adatok gyűjtése külső adatkezelők szoftverein és szerverein keresztül történik. Ezen külső szolgáltatók a látogató számítógépén adatcsomagokat (cookie-kat) helyeznek el. Ezen adatokat a látogató böngészőjén keresztül olvassák le az azt elhelyező szoftverek, hogy általuk információkat szerezzenek. Ezen információk a személyes adatokra, vagy a látogató számítógépén tárolt adatfájlokra nem terjednek ki, nem érintik őket. A cookie elhelyezését a látogató igénye szerint korlátozhatja a böngészőjének beállítása során, vagy a már elhelyezett csomagokat törölheti is.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A Facebook, Instagram, YouTube és más közösségi oldalakon (önálló adatkezelők) az Adatkezelő saját profillal rendelkezik, amely felületen az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságokról mutat meg tartalmat. Az Adatkezelő nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne. / A honlapon social network (Facebook, YouTube) plugin-okat használunk. Ezek a pluginok - amennyiben az Adatkezelő honlapjára úgy látogat el a Felhasználó, hogy közben be van jelentkezve a Facebook vagy YouTube fiókjába - felismeri a Felhasználót, és összekötik látogatását a Felhasználói fiókjával. A Facebook/YouTube megkapja a Felhasználó által használt információkat, mivel a Felhasználó az IP-címéről meglátogatta az Adatkezelő honlapját.

További információt a Facebook és a YouTube adatvédelmi irányelveiről itt olvashat:

https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés megnevezése: Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

9.        A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlap a vásárló böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány meghatározó, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a vásárlókról.

 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a vásárló eszköze tárol, ezzel a vásárló azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies